• lisseurs ghd
 • lisseur ghd styler
 • sacs louis vuitton
 • sacs louis vuitton pas cher
 • Všeobecné obchodné podmienky

  Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti PremiumTravel s. r. o. pre predaj zájazdov a ubytovania elektronickými prostriedkami – prostredníctvom siete internet (ďalej len „VOP“)

  ÚVODNÉ USTANOVENIA

  Obchodná spoločnosť PremiumTravel s. r. o., so sídlom: Pečnianska 3, 851 01 Bratislava, IČO: 36 774 693, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  45850/B (ďalej len PremiumTravel“) je cestovnou agentúrou, ktorá vykonáva činnosť:

  • obchodného zástupcu pre predaj zájazdov renomovaných cestovných kancelárií prostredníctvom siete internet (ďalej len „Predaj zájazdov“) a

  • činnosť sprostredkovateľa pre rezervácie ubytovania v hoteloch a hosteloch prostredníctvom siete internet (ďalej len „Predaj ubytovania“).

  PremiumTravel týmto prehlasuje, že jeho zámerom je vytvorenie podmienok umožňujúcich Predaj zájazdov a/alebo Predaj ubytovania prostredníctvom siete internet tak, aby celý proces predaja vrátane uzatvorenia príslušnej zmluvy bol realizovaný výlučne elektronickými prostriedkami, a to prostredníctvom siete internet (ako inou vhodnou formou) a /alebo prostredníctvom internetovej stránky www.premiumtravel.sk.

  ČASŤ A.
  Predaj zájazdov

  Článok I.
  Definícia pojmov

  Klient - akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá prejaví záujem o využitie služieb PremiumTravel (ďalej len „Klient“).

  Cestovná kancelária - je cestovná kancelária poskytujúca služby v zmysle zákona č. 281/2001 Z.  z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v mene a na účet ktorej koná PremiumTravel (ďalej len Cestovná kancelária“).

  Zájazd – Cestovnou kanceláriou vopred pripravená kombinácia služieb v cestovnom ruchu ponúkaná a predávaná Klientovi za súhrnnú cenu PremiumTravel prostredníctvom internetovej stránky www.premiumtravel.sk v mene a na účet Cestovnej kancelárie (ďalej len „Zájazd“).

  Cena Zájazdu – je cena za konkrétny Zájazd vybratý Klientom, ktorú je povinný Klient uhradiť spôsobom a v čase uvedenom na internetovej stránke www.premiumtravel.sk (ďalej len „Cena zájazdu“). Cena Zájazdu je konečná a zahŕňa výlučne cenu za Zájazd samotný bez doplnkových služieb (ako najmä, nie však výlučne, poistenie, konfirmačná sms, poplatok za platbu kartou a iné).

  Zvolená Cena Zájazdu – Cenu Zájazdu je možné v niektorých prípadoch uhradiť aj čiastkovo, a to jedine spôsobom uvedeným na internetovej stránke www.premiumtravel.sk /štandardne 50 % (slovom: päťdesiat percent) Ceny Zájazdu (záloha) v momente rezervácie a zvyšných 50 % (slovom: päťdesiat percent) so splatnosťou 46 (slovom: štyridsťšesť) dní pred odchodom na Zájazd/ (ďalej len „Zvolená Cena Zájazdu”)

  Zmluva o obstaraní zájazdu - zmluva uzavretá medzi Klientom a Cestovnou kanceláriou prostredníctvom (na základe plnej moci udelenej) PremiumTravel konajúcim v mene a na účet Cestovnej kancelárie obsahujúca úpravu práv a povinností zmluvných strán pri obstaraní Zájazdu (ďalej len „Zmluva o obstaraní zájazdu“). Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky doklady a/alebo informácie, ktoré budú Klientovi poskytnuté a/alebo na základe ktorých Klient uzatvorí Zmluvu o obstaraní zájazdu, a to najmä, nie však výlučne, informácie obsiahnuté na internetovej stránke www.premiumtravel.sk, zmluvné (všeobecné alebo inak nazvané) podmienky Cestovnej kancelárie (vrátane jej storno podmienok), návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu a prípadné písomné pokyny – podrobnejšie informácie o Zájazde.

  Objednávateľ - je osoba, ktorá s Cestovnou kanceláriou uzavrela účinnú Zmluvu o obstaraní zájazdu, a to prostredníctvom PremiumTravel konajúcim v mene a na účet Cestovnej kancelárie, alebo osoba, v ktorej prospech sa účinná Zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s účinnou Zmluvou o obstaraní zájazdu previedol.

  Článok II.
  Podmienky a spôsob rezervácie Zájazdu a uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu

  1. 2.1 PremiumTravel prevádzkuje on-line rezervačný systém Zájazdov Cestovných kancelárií prostredníctvom internetovej stránky www.premiumtravel.sk (ďalej len „Rezervačný systém“), prostredníctvom ktorého má Klient možnosť overiť si aktuálne dostupné Zájazdy, tieto Zájazdy si rezervovať, resp. uzavrieť Zmluvu o obstaraní zájazdu inou vhodnou formou, t.j. elektronicky. Prostredníctvom Rezervačného systému (kumulatívne):

  1. sa Klient oboznámi so Zájazdom, Cenou Zájazdu a špecifikáciami Zájazdu (charakteristikou Zájazdu, najmä termínom jeho začatia a skončenia, poskytovanými službami, ktoré sú zahrnuté do Ceny Zájazdu, miestom a časom ich trvania), uskutoční voľbu konkrétneho Zájazdu a zvolí si výšku (Zvolená Cena Zájazdu alebo Cena Zájazdu) a spôsob platby,

  2. Klient pravdivo a úplne vyplní všetky údaje požadované Rezervačným systémom (najmä, nie však výlučne, uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko), oboznámi sa s prípadnou možnosťou uzavrieť cestovné poistenie, vrátane poistenia pre prípad storna Zájazdu, resp. objednaných služieb a v prípade záujmu Klienta o cestovné poistenie si vyberie ponúkanú poisťovňu, rozsah poistenia, označí osoby, na ktoré sa má poistenie vzťahovať, termín a sadzbu poistenia,

  3. sa Klient nevyhnutne oboznámi s týmito VOP a so zmluvnými (všeobecnými alebo inak nazvanými) podmienkami príslušnej Cestovnej kancelárie, vrátane jej storno podmienok a lehoty a spôsobu, akým môže uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti Cestovnej kancelárie (bez oboznámenia sa s týmito podmienkami a bez vyjadrenia súhlasu s nimi nie je možné ďalej pokračovať v rezervačnom procese)

   pričom údaje a skutočnosti uvedené v písmenách a/ až c/ sa považujú za návrh PremiumTravel na uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu určený Klientovi (ďalej aj „Návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu“)

  4. uhradí Cenu Zájazdu alebo Zvolenú Cenu Zájazdu (navýšenú o prípadné doplnkové služby) spôsobom, ktorý si zvolil /len z tých spôsobov, ktoré umožňuje Rezervačný systém, t.j. úhrada platobnou kartou VISA, VISA Electron, MasterCard alebo Maestro, ktorej držiteľom je výlučne Klient, pokiaľ Klient neobdrží písomné potvrdenie od PremiumTravel o výnimke, alebo úhrada VÚB platbou (tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov VUB banky, a.s.) alebo SPOROPAY-om (tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov Slovenskej Sporiteľne, a.s.) alebo TATRAPAY (tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov Tatra banky, a.s.)/

  5. a vykoná stlačenie tlačidla "Potvrdiť rezerváciu"

  pričom úhrada Ceny Zájazdu alebo Zvolenej Ceny Zájazdu (navýšenej o prípadné doplnkové služby) Klientom a záväzná objednávka – stlačenie tlačidla "Potvrdiť rezerváciu" Klientom podľa písmen d/ až e/ sa považujú za prijatie Návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu Klientom (ďalej aj „Prijatie Návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu“)

  (ďalej Návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu a Prijatie Návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu spolu len „Rezervácia“ a/alebo „Zmluva o obstaraní zájazdu“)

  čím Rezervuje príslušný Zájazd, resp. uzavrie Zmluvu o obstaraní zájazdu. Rezervácia a/alebo Zmluva o obstaraní zájazdu je záväzná.

  1. 2.2 Po vykonaní Rezervácie Klientom bude Klientovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri Rezervácii, odoslané najneskôr do 72 hodín od vykonania Rezervácie (ďalej len „Lehota“) potvrdenie rezervácie a samotné vyhotovenie uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej aj „Voucher“). V prípade uhradenia zálohovej platby (Zvolenej Ceny Zájazdu) Klient obdrží Voucher okrem iného s presnou špecifikáciou už uhradenej sumy (záloha) a čiastky ostávajúcej k úhrade vrátane dátumu splatnosti tejto čiastky. Klient má nárok na účasť na Zájazde len po zaplatení plnej Ceny Zájazdu.

  2. 2.3 Momentom uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu sa Klient stáva Objednávateľom a vzniká zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Cestovnou kanceláriou, ktorý sa v plnom rozsahu vrátane odstúpenia od Zmluvy o obstaraní zájazdu, storno podmienok a storno poplatkov, reklamačného konania, potrebných dokladov a ich platnosti a iných riadi uzavretou Zmluvou o obstaraní zájazdu, vrátane všetkých jej súčastí, najmä, nie však výlučne, všeobecnými podmienkami a storno podmienkami Cestovnej kancelárie. Za poskytnutie Zájazdu v zmysle Zmluvy o obstaraní zájazdu zodpovedá v plnom rozsahu výlučne Cestovná kancelária, pričom akákoľvek zodpovednosť PremiumTravel je vylúčená.

  3. 2.4 V prípade, že PremiumTravel vyžaduje doplnenie ďalších údajov, bude o tom Klient upovedomený telefonicky a/alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. V prípade, ak Klient údaje požadované PremiumTravel nedoplní alebo ich nedodá včas, si PremiumTravel vyhradzuje jednostranné právo od Zmluvy o obstaraní zájazdu v mene a na účet Cestovnej kancelárie odstúpiť (s prihliadnutím na charakter a spôsob uzatvárania Zmluvy o obstaraní zájazdu inou vhodnou formou zaslaním odstúpenia elektronicky Objednávateľovi), resp. odstúpiť per facta concludentia nezaslaním Voucheru Klientovi v Lehote, a to bez nároku Klienta na akúkoľvek náhradu s výnimkou vrátenia už zaplatenej Ceny Zájazdu.

  4. 2.5 Vykonaním Rezervácie Klient za primeranej aplikácie ust. § 35 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) zároveň potvrdzuje, že tieto VOP si riadne prečítal a s obsahom práv a povinností z nich vyplývajúcich bol riadne oboznámený, a s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

  5. 2.6 Je nevyhnutné, aby všetky osobné údaje boli Klientom pri Rezervácii vyplnené pravdivo, úplne a správne. V prípade, že by sa osobné údaje Klienta a/alebo Objednávateľa zadané pri Rezervácií následne ukázali ako nepravdivé a/alebo neúplne a/alebo nesprávne, je PremiumTravel oprávnený sa v mene a na účet Cestovnej kancelárie dovolať v zmysle ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 49a Občianskeho zákonníka relatívnej neplatnosti právneho úkonu – Zmluvy o obstaraní zájazdu, a to jednostranným dovolaním sa relatívnej neplatnosti voči Klientovi a/alebo Objednávateľovi zaslaným (s prihliadnutím na charakter a spôsob uzatvárania Zmluvy o obstaraní zájazdu inou vhodnou formou) elektronicky (ďalej len „Neplatnosť Zmluvy o obstaraní zájazdu“).

  6. 2.7 V prípade dovolania sa Neplatnosti Zmluvy o obstaraní zájazdu PremiumTravel vráti Klientovi zaplatenú Cenu Zájazdu, pričom Klient je povinný nahradiť PremiumTravel škodu spôsobenú v dôsledku Neplatnosti Zmluvy o obstaraní zájazdu a znášať prislúchajúce storno poplatky.

  7. 2.8 Rezerváciou Klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu a realizácie služieb z nej vyplývajúcich. V prípade uvedenia nepravdivých a/alebo neúplných a/alebo nesprávnych údajov PremiumTravel nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré Klientovi a/alebo Objednávateľovi vzniknú, a to bez ohľadu na to, či sa PremiumTravel Neplatnosti Zmluvy o obstaraní zájazdu (ne)dovolá.

  8. 2.9 PremiumTravel si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien či termínov, záväzná pre CK i kupujúceho je iba cena uvedená na platnej cestovnej zmluve! Informácia o odletových časoch je iba informatívna a môže sa meniť na základe zmien od leteckej spoločnosti.

  Článok III.
  Zmluva o obstaraní zájazdu

  1. 3.1 Podkladom pre uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu sú kumulatívne i) tieto VOP, ii) Návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu a iii) Prijatie Návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu.

  2. 3.2PremiumTravel si v odôvodnených prípadoch (napr. systémová chyba zahŕňajúca aj, nie však výlučne, ponúknutie a/alebo úhrada inej Ceny Zájazdu na Rezervačnom systéme PremiumTravel ako je cena Zájazdu Cestovnej kancelárie v momente uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu, výpadok serveru, vis maior a podobne) do 7 pracovných dní od momentu odoslania Zmluvy o obstaraní zájazdu (Voucheru) Klientovi vyhradzuje jednostranné právo od Zmluvy o obstaraní zájazdu v mene a na účet Cestovnej kancelárie odstúpiť (s prihliadnutím na charakter a spôsob uzatvárania Zmluvy o obstaraní zájazdu inou vhodnou formou zaslaním odstúpenia elektronicky Objednávateľovi), resp. odstúpiť per facta concludentia nezaslaním Voucheru Klientovi v Lehote, a to bez nároku Klienta na akúkoľvek náhradu s výnimkou vrátenia už zaplatenej Ceny Zájazdu a prípadného vrátenia sumy už zaplatených doplnkových služieb vyžiadaných si Klientom, a to v závislosti od povahy týchto doplnkových služieb.

  3. 3.3 PremiumTravel si v prípade vzniknutia administratívnej alebo systémovej chyby týkajúcej sa výlučne výšky Ceny Zájazdu (resp. jej nesprávneho zobrazenia v neprospech PremiumTravel) vyhradzuje jednostranné právo od Zmluvy o obstaraní zájazdu v mene a na účet Cestovnej kancelárie odstúpiť (s prihliadnutím na charakter a spôsob uzatvárania Zmluvy o obstaraní zájazdu inou vhodnou formou zaslaním odstúpenia elektronicky Objednávateľovi), a to aj potom, čo bola Zmluva o obstaraní zájazdu (Voucher) Klientovi už zaslaná, a to bez nároku Klienta na akúkoľvek náhradu s výnimkou vrátenia už zaplatenej Ceny Zájazdu a prípadného vrátenia sumy už zaplatených doplnkových služieb vyžiadaných si Klientom v závislosti od povahy týchto doplnkových služieb. V prípade vzniku takejto chyby bude Klient bez zbytočného odkladu o tomto upovedomený a bude mu prednostne daná možnosť (pred odstúpením PremiumTravel od Zmluvy o obstaraní zájazdu v mene a na účet Cestovnej kancelárie) takto nesprávne uvedenú Cenu Zájazdu doplatiť.

  4. 3.4 V prípade, že v priebehu Rezervácie sa Klient rozhodne proces prerušiť, napriek tomu však Rezervácia už bola v systéme PremiumTravel vykonaná, Klient je plne zodpovedný uhradiť Cenu Zájazdu spolu so zvolenými príplatkami a akékoľvek vzniknuté škody najneskôr do 48 hodín od takejto Rezervácie na účet PremiumTravel.

  5. 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje inou vhodnou formou (elektronicky) uzavretú Zmluvu o obstaraní zájazdu si vytlačiť, podpísať a riadne a bezpečne uschovať pre prípad reklamácie. Objednávateľ sa rovnako zaväzuje vytlačiť si a uschovať doklad o poistení Zájazdu. Objednávateľ uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu súhlasí s VOP a Zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená podľa týchto VOP sa považuje za Zmluvu o obstaraní zájazdu uzatvorenú v inej vhodnej forme v súlade s ust. §741b Občianskeho zákonníka.

  Článok IV.
  Storno podmienky

  1. 4.1 Po uzavretí Zmluvy o obstaraní zájazdu je možné Zájazd stornovať, resp. od Zmluvy o obstaraní zájazdu odstúpiť podľa storno podmienok PremiumTravel a/alebo Cestovnej kancelárie realizujúcej Zájazd s ktorými bol Klient a/alebo Objednávateľ oboznámený v procese Rezervácie. Odstúpenie od Zmluvy o obstaraní zájazdu (storno) musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom Objednávateľa a zaslané na adresu PremiumTravel.

  Článok V.
  Zmeny Zmluvy o obstaraní zájazdu

  1. 5.1 Akékoľvek zmeny v Zmluve o obstaraní zájazdu môžu byť vykonané len so súhlasom Objednávateľa a Cestovnej kancelárie realizujúcej Zájazd a za všeobecných podmienok PremiumTravel a/alebo Cestovnej kancelárie s ktorými bol Klient a/alebo Objednávateľ oboznámený v procese Rezervácie.

  Článok VI.
  Reklamačné konanie a zodpovednosť za škodu

  1. 6.1 Reklamáciu k Zájazdu je potrebné zaslať písomne, prípadne pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom Cestovnej kancelárie, pripojiť relevantné fotografie a podobne. Všetko je nutné zaslať na e-mail: reklamacie@premiumtravel.sk alebo doporučene na adresu PremiumTravel. PremiumTravel je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté Cestovnou kanceláriou a taktiež nevybavuje v jej mene reklamácie. Po prijatí reklamácie PremiumTravel je reklamácia zaslaná usporiadateľovi zájazdu – Cestovnej kancelárii, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť zo zákona v stanovenej lehote.

  2. 6.2 PremiumTravel vylučuje a nenesie žiadnu zodpovednosť za najmä, nie však výlučne, akýkoľvek fotografický a/alebo obrazový materiál zobrazený na internetovej stránke www.premiumtravel.sk v prípade, že by sa preukázal akýkoľvek jeho rozpor s realitou. Rovnako tak PremiumTravel vylučuje a nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek chybnosť informácií týkajúcich sa vyobrazených produktov. Obdobne PremiumTravel vylučuje a nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť konkrétneho objektu na konkrétny účel.  

  Článok VII.
  Záverečné ustanovenia

  1. 7.1 Objednávateľ uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdzuje, že tieto VOP sú mu známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Obdobne Objednávateľ uzavretím (účinnej) Zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdzuje, že všeobecné obchodné a/alebo storno podmienky Cestovnej kancelárie realizujúcej Zájazd sú mu známe, resp. že mu boli poskytnuté pred uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu, že im rozumie, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.

  2. 7.2 Právne vzťahy založené Zmluvou o obstaraní zájazdu sa spravujú slovenským právnym poriadkom. Všetky spory, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o obstaraní zájazdu, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú podliehať výhradne jurisdikcii slovenských súdov so slovenským rokovacím jazykom.

  ČASŤ B.
  Predaj ubytovania

  Článok I.
  Definícia pojmov

  Klient - akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá prejaví záujem o využitie služieb PremiumTravel (ďalej len „Klient“).

  Tretia strana – je subjekt, ktorý na základe zmluvného vzťahu poskytuje spoločnosti PremiumTravel a/alebo Klientovi akúkoľvek službu alebo produkt (ďalej len „Tretia strana” a/alebo „Tretie strany”).

  Článok II.
  Rezervácia ubytovania a platba za ubytovanie

  1. 2.1 PremiumTravel prevádzkuje online rezervačný systém prostredníctvom ktorého má Klient možnosť vyhľadať si aktuálne dostupné ubytovanie u Tretej strany podľa ním zadaných kritérií a požiadaviek v rezervačnom formulári (najmä, nie však výlučne, zadaním miesta pobytu, dátumu príchodu, dátumu odchodu a podobne) a kumulatívne si v jemu vyhovujúcom a ním vybranom termíne takéto ubytovanie záväzne rezervovať prostredníctvom internetovej stránky www.premiumtravel.sk (ďalej len „Rezervačný systém“). V prípade záujmu o ubytovanie si Klient vyberie jemu vyhovujúce ubytovanie cez ponuku Rezervačného systému a vyplní pravdivo, úplne a správne všetky Rezervačným systémom požadované údaje (ďalej len „Rezervácia“). Rezervácia môže byť vykonaná na maximálne 9 (slovom: deväť) osôb.

  2. 2.2 Akákoľvek Rezervácia pre viac ako 9 (slovom: deväť) osôb súčasne, t.j. pre 10 (slovom: desať) osôb (vrátane) a viac, musí byť vždy vykonaná pracovníkmi PremiumTravel a to na základe písomnej požiadavky obdržanej od zákazníka. Skupinovú rezerváciu nie je možné vykonať na internetovej stránke www.premiumtravel.sk pomocou štandardného vyhľadávania.

  3. 2.3 PremiumTravel si týmto vyhradzuje právo kedykoľvek si u Klienta pravdivosť, úplnosť a/alebo správnosť jeho akýchkoľvek údajov ním uvedených v Rezervácii telefonicky a/alebo emailom overiť. Klient je vždy povinný skontrolovať si Rezerváciu v zaslanom e-mailovom potvrdení odoslanom PremiumTravel Klientovi (ďalej len „Potvrdenie Rezervácie“) a v prípade existencie akýchkoľvek nezrovnalostí a/alebo chýb bezodkladne kontaktovať PremiumTravel, a to

   písomne e-mailom a/alebo telefonicky. Za nezrovnalosť a/alebo chybu sa považuje všetko, čo nekorešponduje so skutočnosťou bez ohľadu na závažnosť jednotlivej nezrovnalosti a/alebo chyby. Klient je plne zodpovedný za (ne)správnosť všetkých údajov poskytnutých PremiumTravel. Klient sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky, ktoré vzniknú v prípade poskytnutia nesprávnych údajov PremiumTravel a/alebo Tretej strane. Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia ako i mená, priezviská a dátumy narodenia detí sa musia zhodovať so zápisom uvedenom v cestovnom pase alebo/a občianskom preukaze.

  4. 2.4 Ak v priebehu Rezervácie nastane technická chyba alebo akýkoľvek iný problém, ktorý zapríčiní neuspešné vykonanie Rezervácie v systéme PremiumTravel, napriek tomu však Klient cenu ubytovania uhradil, Klient má nárok na vrátenie uhradenej ceny ubytovania iba prípade, že cena ubytovania sa od momentu Rezervácie po moment kontaktu Klienta s PremiumTravel zvýšila. V takomto prípade má Klient rovnako nárok na potvrdenie Rezervácie, musí však do 24 hodín uhradiť rozdiel medzi cenou ubytovania a zvýšenou cenou ubytovania.

  5. 2.5 V prípade, že v priebehu Rezervácie sa Klient rozhodne proces prerušiť, napriek tomu však Rezervácia už bola v systéme PremiumTravel vykonaná, Klient je plne zodpovedný uhradiť cenu ubytovania a akékoľvek vzniknuté škody najneskôr do 48 hodín od takejto Rezervácie na účet PremiumTravel.

  6. 2.6 V prípade, že údaje v Potvrdení Rezervácie nie sú správne, Klient sa zaväzuje bezodkladne o tom písomne informovať PremiumTravel. Ak si Klient správnosť Rezervácie (resp. jej jednotlivé údaje) uvedené v Potvrdení Rezervácie neskontroluje a/alebo za účelom nápravy nezrovnalosti a/alebo chyby bez zbytočného odkladu nekontaktuje PremiumTravel, platí, že PremiumTravel nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré by Klientovi z tohto dôvodu vznikli.

  7. 2.7 Potvrdenie Rezervácie sa považuje za akceptáciu oferty zo strany PremiumTravel (pričom ofertou je samotná Rezervácia Klienta) na uzavretie (sprostredkovateľskej) zmluvy podľa týchto VOP (ďalej len „Zmluva“). Klient odoslaním Rezervácie (oferty) za primeranej aplikácie ust. § 35 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) zároveň potvrdzuje, že si prečítal a oboznámil sa s týmito VOP, so všetkou dokumentáciou a akýmikoľvek špeciálnymi podmienkami spojenými s konkrétnou Rezerváciou a bezvýhradne súhlasí s právami a povinnosťami v nich obsiahnutými.

  8. 2.8 Po Potvrdení Rezervácie je Klientovi do 72 (slovom: sedemdesiatdva) hodín vygenerované a e-mailom zaslané potvrdenie rezervácie (ďalej len „Voucher“) s cenou ubytovania (ďalej len „Cena ubytovania“) a s cenou za prípadne objednané doplnkové služby, ktoré je Klient povinný uhradiť

  9. 2.9 V prípade, ak Klient v Rezervácii zvolí možnosť úhrady Ceny ubytovania a ceny za prípadne objednané doplnkové služby prostredníctvom platobnej karty VISA, VISA Electron, MasterCard alebo Maestro, ktorej držiteľom je výlučne Klient, pokiaľ Klient neobdrží písomné potvrdenie od PremiumTravel o výnimke, alebo VUB platbou (tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov VUB banky, a.s.) alebo SPOROPAY-om (tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov Slovenskej Sporiteľne, a.s.) alebo TATRAPAY (tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov Tatra banky, a.s.), spolu s potvrdením rezervácie mu bude doručený aj dokument s číslom rezervácie (voucher).

  10. 2.10 V prípade, ak Klient v rezervácií zvolí možnosť úhrady Ceny ubytovania a ceny za prípadne objednané doplnkové služby vkladom na účet PremiumTravel alebo bankovým prevodom (iným, ako je uvedený v bode 2.7. tohto Článku tejto ČASTI B. týchto VOP), zaslaná Faktúra bude (len) faktúrou zálohovou a potvrdenie jeho ubytovania s číslom rezervácie (voucher) bude Klientovi zaslané bezodkladne až po riadnom a úplnom pripísaní Ceny ubytovania a ceny za prípadne objednané doplnkové služby na účet PremiumTravel.

  11. 2.11 Cena ubytovania, ktorú potvrdí Rezervačný systém Klientovi pri ukončení záväznej Rezervácie, je cenou garantovanou len do dňa splatnosti Ceny ubytovania ktorý je uvedený na zálohovej Faktúre (ďalej len „Garancia ceny“). Možnosť teoretického predĺženia Garancie Ceny si Klient môže overiť u PremiumTravel e-mailom, resp. odpoveďou PremiumTravel na takýto e-mail.

  Článok III.
  Potvrdenie ubytovania /voucher/

  1. 3.1 Potvrdenie Rezervácie ako akceptácia oferty zo strany PremiumTravel na uzavretie Zmluvy nadobúda účinnosť a Zmluva podľa týchto VOP je uzavretá okamihom zaslania Potvrdenia Rezervácie PremiumTravel Klientovi.

  2. 3.2 Včasnou úhradou Ceny ubytovania a ceny za prípadne objednané doplnkové služby je pripísanie Ceny ubytovania a ceny za prípadne objednané doplnkové služby na účet PremiumTravel a/alebo potvrdenie o pripísaní finančných prostriedkov kartovou spoločnosťou najneskôr v deň splatnosti uvedenom na Faktúre/(zálohovej) Faktúre. Po prijatí včasnej úhrady Ceny ubytovania a ceny za prípadne objednané doplnkové služby zašle PremiumTravel e-mailom Klientovi potvrdenie ubytovania s číslom rezervácie (ďalej len „Voucher“). PremiumTravel si v odôvodnených prípadoch (napr. systémová chyba, výpadok serveru, vis maior a podobne) kedy nie je možné vystaviť Voucher, vyhradzuje jednostranné právo od Zmluvy odstúpiť (s prihliadnutím na charakter a spôsob uzatvárania Zmluvy inou vhodnou formou zaslaním odstúpenia elektronicky Klientovi), resp. odstúpiť per facta concludentia nezaslaním Voucheru Klientovi. PremiumTravel sa vždy snaží o nemožnosti vystaviť Voucher Klienta okamžite informovať. V prípade nemožnosti vystavenia Voucheru Klientovi PremiumTravel vráti Klientovi už zaplatenú Cenu ubytovania v plnom rozsahu a prípadne vráti sumu už zaplatených doplnkových služieb vyžiadaných si Klientom, a to v závislosti od povahy týchto doplnkových služieb.

  3. 3.3 PremiumTravel po včasnom uhradení Ceny ubytovania a ceny za prípadne objednané doplnkové služby vystaví Klientovi Voucher, ktorý obsahuje Rezervačné číslo. V prípade, že Klient zruší Zmluvu podľa týchto VOP, stráca akýkoľvek nárok na služby spojené s Voucherom. V prípade, že by sa Klient rozhodol Voucher napriek tomu, že stratil nárok na služby spojené s Voucherom, použiť (zneužiť), je v plnej miere zodpovedný (vrátane trestnoprávneho postihu) za všetky škody spôsobené takýmto (protiprávnym) konaním.

  4. 3.4 PremiumTravel fakturuje Klientovi cenu za počet nocí uvedených v Rezervácií, resp. uvedených na Voucheri a to bez ohľadu na (prípadný menší) počet nocí, ktoré boli v skutočnosti Klientom (reálne) využité. O špecifických podmienkach zaplatenia iba skutočne využitých nocí (v prípade záujmu o využitie takejto možnosti) je Klient povinný sa informovať priamo v hoteli/hosteli/inom ubytovacom zariadení v ktorom má byť ubytovaný. Akýkoľvek iný počet nocí ako je ten, ktorý je uvedený na Voucheri, sa následne spravuje sadzobníkom a/alebo storno poplatkami hotela/hostela/iného ubytovacieho zariadenia v ktorom bol Klient ubytovaný a/alebo storno poplatkami PremiumTravel. Za účelom vyhnutia sa prípadným sporom je Klient povinný zabezpečiť od hotela/hostela/iného ubytovacieho zariadenia písomné potvrdenie o dátume a čase odchodu z hotela/hostela/iného ubytovacieho zariadenia.

  5. 3.5 V prípade, že Klient nebude mať so sebou (z akéhokoľvek dôvodu) Voucher, môže mu byť účtovaný pobyt priamo hotelom/hostelom/iným ubytovacím zariadením, pričom v takomto prípade PremiumTravel nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté Klientovi, a to bez ohľadu na to, že PremiumTravel môže mať v takomto prípade nárok na refundáciu všetkých nákladov priamo súvisiacich s touto situáciou.

  Článok IV.
  Reklamácia

  1. 4.1 Akákoľvek reklamácia týkajúca sa ubytovania sa musí zásadne a prioritne oznamovať vždy priamo hotelu/hostelu/inému ubytovaciemu zariadniu na mieste samotnom (ďalej len „Reklamácia“) a až následne Klient Reklamáciu písomne oznamuje PremiumTravel. PremiumTravel jednoznačne nemôže niesť a ani nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy, ktoré mohli byť odstránené už počas pobytu Klienta pokiaľ by o nich riadne v rámci Reklamácie upovedomil hotel/hostel/iné ubytovacie zariadenie.

  2. 4.2 Klient je vždy povinný o každej uplatnenej Reklamácii bezodkladne informovať PremiumTravel, a to do 10 (slovom: desiatich) dní odo dňa kedy došlo k udalosti, ktorá viedla Klienta k uplatneniu Reklamácie, najneskôr však do 10 (slovom: desiatich) dní odo dňa odchodu z hotela/hostela/iného ubytovacieho zariadenia a kumulatívne dodať všetky podklady dokumentujúce predmet Reklamácie, inak toto právo zaniká. Reklamačné konanie sa vždy spravuje podmienkami stanovenými Treťou stranou poskytujúcou služby spoločnosti PremiumTravel a/alebo hotelom/hostelom/iným ubytovacím zariadením.

  Článok V.
  Zodpovednosť PremiumTravel a vylúčenie zodpovednosti

  1. 5.1 PremiumTravel v spolupráci s Tretími stranami neustále vyvíja maximálne úsilie k tomu, aby na internetovej stránke www.premiumtravel.sk poskytoval iba správne a verifikované informácie a/alebo správy o ponúkaných službách, napriek tomu však PremiumTravel nemôže niesť (nakoľko ide vždy len o sprostredkované informácie a/alebo správy) a nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu pokiaľ by sa preukázalo, že informácie a/alebo správy o hoteloch/hosteloch/iných ubytovacích zariadeniach sú nesprávne a/alebo neúplné (bez ohľadu na charakter a/alebo formu týchto informácií a/alebo správ).

  2. 5.2 Vzhľadom na vyššie uvedené platí, že PremiumTravel vylučuje a nenesie žiadnu zodpovednosť za najmä, nie však výlučne, akýkoľvek fotografický a/alebo obrazový materiál zobrazený na internetovej stránke www.premiumtravel.sk v prípade, že by sa preukázal akýkoľvek jeho rozpor s realitou. Rovnako tak PremiumTravel vylučuje a nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek chybnosť informácií týkajúcich sa vyobrazených produktov. Obdobne PremiumTravel vylučuje a nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť konkrétneho objektu na konkrétny účel. Všetky informácie týkajúce sa vybavenia, charakteristiky a iných prvkov konkrétneho hotela/hostela/iného ubytovacieho zariadenia sú zobrazované po preklade systémom Google Translate. Klient má k dispozícii možnosť zobrazenia informácii v pôvodnom jazyku. PremiumTravel nezodpovedá za akékoľvek nepresnosti a/alebo škody zapríčinené nesprávnym prekladom.

  3. 5.3 PremiumTravel pri zabezpečovaní (sprostredkovávaní) ubytovania pre Klienta koná a vystupuje vždy výlučne len ako sprostredkovateľ. Z uvedeného dôvodu PremiumTravel nemôže niesť a ani nenesie zodpovednosť za akúkoľvek osobnú ujmu a/alebo chorobu a/alebo škodu na majetku, inú stratu, výdavky akejkoľvek povahy, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo z dôvodu konania hotela/hostela/iného ubytovacieho zariadenia alebo iného dodávateľa služieb poskytujúceho alebo vykonávajúceho službu Klientovi (len) rezervovanú prostredníctvom PremiumTravel.

  4. 5.4 Napriek tomu, že PremiumTravel vyvíja maximálne úsilie k tomu, aby takýmto situáciám predchádzal, môže sa niekedy stať, že niektorý hotel/hostel/iné ubytovacie zariadenie nie sú schopní (ochotní) akceptovať Voucher. Pokiaľ takáto situácia nastane, PremiumTravel bude hľadať pre Klienta iné vhodné alternatívne riešenie (PremiumTravel však nie je schopný garantovať vo všetkých takýchto prípadoch, že alternatívne ubytovanie bude v rovnakom - obdobnom štandarde alebo s rovnakým – obdobným umiestnením ako ubytovanie spojené s Voucherom).

  5. 5.5 Je tiež všeobecne známe, že vo všetkých hoteloch/hosteloch/iných ubytovacích zariadeniach z času na čas prebiehajú renovačné práce, pričom hotel/hostel/iné ubytovacie zariadenie vykoná všetky dostupné kroky k tomu, aby zamedzilo alebo aspoň obmedzilo rušenie svojich hostí v dôsledku takýchto prác. Pokiaľ teda hotel/hostel/iné ubytovacie zariadenie vykonáva renováciu počas pobytu svojich hostí, Klient nie je oprávnený požadovať vrátenie akejkoľvek časti Ceny ubytovania z tohto dôvodu a akékoľvek prípadné sťažnosti Klienta z tohto dôvodu nebudú akceptované. Ak je PremiumTravel osobitne informovaný o renovačných prácach, tieto informácie budú Klientovi poskytnuté. Klient berie na vedomie, že informácie o renovácii hotela/hostela/iného ubytovacieho zariadenia môžu byť zmenené a neaktuálne, pričom o týchto zmenách PremiumTravel nemusí byť a/alebo nebude vždy informovaný. PremiumTravel nenesie zodpovednosť za sťažnosti týkajúce sa renovačných prác, ktoré nie sú v zhode s informáciami, ktoré boli PremiumTravel poskytnuté.

  6. 5.6 Pokiaľ ide o počet nocí v hoteli/hosteli/inom ubytovacom zariadení je Klient vždy povinný sa riadiť informáciami uvedenými na Voucheri s tým, že má nárok na ten počet nocí ktoré si zaplatil, resp. na počet nocí uvedený na Voucheri. PremiumTravel Klientovi garantuje len počet nocí, negarantuje však Klientovi čas možnosti príchodu do hotela/hostela/iného ubytovacieho zariadenia (čas možnosti ubytovať sa) a/alebo (najneskorší možný) čas odchodu z hotela/hostela/iného ubytovacieho zariadenia (bez doplatku). Hotely/hostely/iné ubytovacie zariadenia sú oprávnené uvoľniť izby (zrušiť Voucher) ak sa Klient neubytuje do určitej hodiny dňa nasledujúceho po dni, v ktorom mal do hotela/hostela/iného ubytovacieho zariadenia prísť v zmysle Voucheru.

  7. 5.7 PremiumTravel týmto prehlasuje, že akékoľvek hodnotenie ubytovacích zariadení uvedené v informáciách o hoteloch/hosteloch/iných ubytovacích zariadeniach (najmä, nie však výlučne, hviezdičkové označenie) nebolo vykonané a nemusí byť v súlade v súčasnosti platnou vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

  8. 5.8 Akékoľvek prepojenia (linky) zo stránky www.premiumtravel.sk na web(ové) stránky tretích osôb sú na stránke www.premiumtravel.sk k dispozícií výlučne len pre pohodlie a informácie Klientov (ďalej len „Web stránky tretích osôb“). V prípade použitia Web stránok tretích osôb nie je Klient na internetovej stránke www.premiumtravel.sk. PremiumTravel nehodnotí a ani nekontroluje Web stránky tretích osôb. PremiumTravel nenesie zodpovednosť za Web stránky tretích osôb ani za ich obsah alebo dostupnosť. V prípade, ak sa Klient rozhodne použiť ktorúkoľvek z Web stránok tretích osôb, robí tak na vlastné riziko a PremiumTravel nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.

  9. 5.9 PremiumTravel nenesie žiadnu zodpovednosť za nemožnosť splniť služby spojené s Voucherom v dôsledku vis maior, najmä, nie však výlučne, v dôsledku ohňa, zemetrasenia, záplavy, snehovej kalamity, epidémie, explózie, štrajku, výtržností, občianskych nepokojov, vojny, akéhokoľvek zlyhania dopravy, elektrických a/alebo komunikačných systémov a/alebo akýchkoľvek obdobných udalostí, ktoré PremiumTravel nemôže ovplyvniť. V takýchto prípadoch PremiumTravel vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby Klientovi poskytol alternatívne ubytovanie alebo vrátil Cenu ubytovania.

  Článok VI.
  Limity ubytovania

  1. 6.1 Akýmkoľvek špecifickým požiadavkám Klienta na hotel/hostel/iné ubytovacie zariadenie sa snaží PremiumTravel v maximálnej možnej miere vždy vyhovieť (napr. fajčiar, nefajčiar, počet postelí v izbe, veľkosť postelí, dvojposteľ, prístelka a podobne) avšak PremiumTravel (vzhľadom na to, že je len sprostredkovateľ) nemôže garantovať ich splnenie.

  2. 6.2 V prípade, že Klient požaduje dodatočnú noc v hoteli/hosteli/inom ubytovacom zariadení s už vystaveným Voucherom, je povinný vykonať novú Rezerváciu na extra noc alebo pôvodnú Rezerváciu zrušiť a vykonať novú na nové obdobie. Vo výnimočných prípadoch je možné kontaktovať PremiumTravel telefonicky alebo mailom za účelom vybavenia takejto požiadavky, avšak PremiumTravel nepreberá žiadnu zodpovednosť za (ne)úspešné vybavenie takejto požiadavky.

  Článok VII.
  Zrušenie Rezervácie, resp. Zmluvy

  1. 7.1 V prípade, že Klient chce zrušiť Rezerváciu, resp. Zmluvu, môže ju zrušiť v užívateľskom rozhraní Premium Klub na internetovej stránke www.premiumtravel.sk. Klient sa prihlási na stránke www.premiumtravel.sk, klikne na "Moje Rezervácie" – "Hotely" – vyberie Rezerváciu, ktorú chce zrušiť a zruší ju, pričom následne PremiumTravel zašle Klientovi potvrdenie o zrušení Rezervácie spolu s výškou storno poplatku pozostávajúceho z čiastky zodpovedajúcej časovému úseku pred nástupom do hotela/hostela/iného ubytovacieho zariadenia, v ktorom bola Rezervácia zrušená (individúalne podmienky zrušenia Rezervácie boli uvedené pri samotnej Rezervácii) a poplatku podľa bodu 4.6 Článku IV. ČASTI C. týchto VOP (ďalej len „Storno poplatok“). Klient je povinný informovať PremiumTravel o neprijatí tohto potvrdenia, pretože v opačnom prípade Klient nemá nárok na vrátanie Ceny ubytovania alebo akejkoľvek jej časti po odpočítaní Storno poplatku.

  Článok VIII.
  Všeobecné ustanovenia

  1. 9.1 Právne vzťahy založené Zmluvou sa spravujú slovenským právnym poriadkom. Všetky spory, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti so Zmluvou uzavretou na základe Rezervácie, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú podliehať výhradne jurisdikcii slovenských súdov so slovenským rokovacím jazykom.

   

  ČASŤ C.
  Spoločné ustanovenia pre ČASŤ A. a ČASŤ B.

  Článok I.
  Faktúra

  1. 1.1 Klient je povinný akúkoľvek faktúru(zálohovú faktúru) uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre(zálohovej faktúre). Je na zvážení Klienta, aby zvolil spôsob úhrady tak, aby bola plná fakturovaná suma pripísaná k jednému z účtov PremiumTravel do termínu splatnosti uvedenom na faktúre(zálohovej faktúre). Faktúra(zálohová faktúra) je uhradená momentom pripísania celkovej fakturovanej čiastky na ktorýkoľvek účet PremiumTravel uvedený na faktúre(zálohovej faktúre). Celková fakturovaná čiastka musí byť pripísaná na ktorýkoľvek účet PremiumTravel uvedený na faktúre (zálohovej faktúre) do 17:00 hod. dňa jej splatnosti, inak sa platba považuje za oneskorenú.

  2. 1.2 Klient sa zaväzuje akúkoľvek faktúru(zálohovú faktúru) doručenú prostredníctvom e-mailovej správy vytlačiť a uschovať tak, aby faktúra spĺňala podmienku jej písomného vyhotovenia podľa ust. § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Klient súhlasí s tým, aby mu faktúra (zálohová faktúra) bola zaslaná e-mailom a tiež súhlasí s vyššie uvedeným spôsobom jej vyhotovenia.

  Článok II.
  Osobné údaje

  1. 2.1 Klient prehlasuje, že v súlade s ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) súhlasí, aby PremiumTravel spracúval jeho osobné údaje, ktoré Klient poskytol PremiumTravel pri Predaji zájazdov a/alebo pri Predaji ubytovania a/alebo v súvislosti s registráciou Klienta na stránke www.premiumtravel.sk (ďalej len „Osobné údaje“).

  2. 2.2 Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich Osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe Osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany PremiumTravel, ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu desiatich rokov.

  3. 2.3 Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich Osobných údajov za účelom priameho marketingu spoločnosti PremiumTravel po dobu desiatich rokov. V zmysle ust. § 20 ods. 3 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov Klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u PremiumTravel namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu

  4. 2.4 Klient súhlasí s tým, aby PremiumTravel poveril spracúvaním sprostredkovateľa. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby obstarania Zájazdu a/alebo ubytovania, resp. pre potreby Tretích strán.

  5. 2.5 Klient týmto udeľuje PremiumTravel súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých PremiumTravel pri rezervácii Zájazdu alebo ubytovania.

  6. 2.6 Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené (Osobné) údaje sú pravdivé. Klient prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

  7. 2.7 Klient splnomocňuje PremiumTravel na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

  8. 2.8 Klient súhlasí s nahrávaním prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov PremiumTravel pre vnútorné potreby PremiumTravel a za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb zo strany PremiumTravel.

  9. 2.9 Pri návšteve internetovej stránke www.premiumtravel.sk si PremiumTravel vyhradzuje právo použiť tzv. “Cookies”. Cookies PremiumTravel umožňujú identifikovať počítač Klienta, ale nie Klienta osobne. V prípade nesúhlasu s monitorovaním si Klient Cookies môže vo svojom internetovom prehliadači vypnúť. Cookies slúžia PremiumTravel na monitorovanie zákaznickych transakcií a aktivít na strankách patriacich do portfolio PremiumTravel. Vsetky takto získané údaje sú výlučným vlastníctvom PremiumTravel.

  Článok III.
  Kreditné transakcie

  1. 3.1 Pri platbe platobnou kartou VISA, VISA Electron, MasterCard alebo Maestro dochádza k okamžitému transferu finančných prostriedkov z účtu Klienta.

  2. 3.2 V prípade zálohovej platby za Zájazd je čiastka zodpovedajúca Zvolenej Cene Zájazdu a sume prípadných doplnkových služieb vyžiadaných si Klientom okamžite prevedená z bankového účtu Klienta. Zvyšná suma zodpovedajúca doplatku do plnej výšky Ceny zájazdu môže byť Klientovi automaticky stiahnutá z účtu bez akéhokoľvek ďalšieho potvrdenia na základe autorizácie, s ktorou klient súhlasí pri vykonaní Rezervácie.

  3. 3.3 Platba v prospech spoločnosti PremiumTravel môže byť identifikovaná na bankovom výpise Klienta pod označením “PremiumTravel s.r.o., Bratislava”.

  Článok IV.
  Recenzie

  1. 4.1 Každý návštevník internetovej stránke ww.premiumtravel.sk má možnosť na tejto internetovej stránke uvádzať svoje recenzie v súvislosti s cestovným ruchom (ďalej len „Recenzia“ alebo „Recenzie“) s tým, že zverejnením Recenzie na tejto internetovej stránke udeľuje PremiumTravel súhlas na voľné použitie, kopírovanie a/alebo distribúciu tejto Recenzie. Klient prehlasuje, že vlastní všetky práva k Recenzii.

  2. 4.2 Je zakázané uvádzať v Recenziách klamlivé, škodlivé, hanlivé, urážlivé a/alebo obscénne informácie, informácie, ktoré majú tendenciu spôsobiť akúkoľvek ujmu a/alebo podporujú nekalé a/alebo nelegálne aktivity. V Recenziách sa tiež nesmú uvádzať informácie, ku ktorým môžu mať vlastnícke právo tretie osoby.

  3. 4.3 PremiumTravel neupravuje Recenzie a ani nezodpovedá za ich obsah. PremiumTravel si vyhradzuje pravo Recenzie odstrániť podľa vlastného uváženia. Akékoľvek pripomienky k Recenziám zasielajte na e-mailovú adresu: recenzie@premiumtravel.sk.

  Článok V.
  Poplatky

  1. 5.1 ADMINISTRATÍVNY poplatok [poplatok za vrátenie platby pri neskorej úhrade ale len v prípade, že Klient uhradil platbu ale nevyužil službu alebo produkt alebo poplatok za vrátenie platby pri duplicite platieb za jednu a tú istú službu alebo produkt vo výške 5.00 EUR].

  2. 5.2 POPLATOK ZA PLATBU KREDITNOU KARTOU [poplatok vo výške maximálne 3 % (slovom: troch percent) z celkovej sumy].

  3. 5.3 POPLATOK ZA POTVRDZUJÚCU SMS [poplatok vo výške 1,00 EUR za zaslanie potvrdzujúcej SMSky zo strany PremiumTravel v súvislosti s Predajom zájazdov a/alebo Predajom ubytovania na telefónne číslo uvedené Klientom].

  4. 5.4 POPLATOK ZA ZMENU OSOBY/ ÚČASTNÍKA ZÁJAZDU [poplatok vo výške 35,00 EUR].

  5. 5.5 POPLATOK ZA KAŽDÚ ZMENU Zmluvy o obstaraní zájazdu [pokiaľ má PremiumTravel možnosť takú zmenu vykonať poplatok vo výške 35,00 EUR].

  6. 5.6 STORNO POPLATOK ZA ZRUŠENIE ZMLUVY [poplatok za zrušenie Zmluvy pri Predaji ubytovania vo výške 15.00 EUR].

  7. 5.7 STORNO POPLATOK ZA ZRUŠENIE ZMLUVY [poplatok za zrušenie Zmluvy o obstaraní zájazdu vo výške 40.00 EUR]

  8. 5.8 POPLATOK ZA SPRACOVANIA A ADMINISTRATÍVNE ÚKONY [poplatok vo výške 5.00 EUR].

  Článok VI.
  Doručovanie

  1. 6.1 Akákoľvek komunikácia súvisiaca so zabezpečím služieb rezervácie podľa týchto VOP bude doručovaná medzi Klientom a PremiumTravel elektronicky; uvedené však nevylučuje právo PremiumTravel doručovať prostredníctvom pošty a/alebo kuriéra. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom:

  • doručenia písomnosti v prípade elektronickej komunikácie, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po odoslaní emailu i v prípade, ak sa o doručení emailu alebo o jeho obsahu prijímateľ nedozvedel;

  • prevzatia / doručenia písomnosti v prípade poštového doručovania, najskôr však 3 (slovom: tri) pracovné dni odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu;

  • prevzatia písomnosti v prípade osobného doručovania alebo doručenia prostredníctvom kuriéra.

  Článok VII.
  Salvatorická klauzula

  1. 7.1 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

  Článok VIII.
  Spoločné a záverečné ustanovenia

  1. 8.1 Každý používateľ internetovej stránky www.premiumtravel.sk používaním tejto internetovej stránky potvrdzujete svoj súhlas s týmito VOP. V prípade, že ktokoľvek nesúhlasí s týmito VOP, nemá oprávnenie túto webovú lokalitu používať. Každý používateľ internetovej stránky www.premiumtravel.sk používaním tejto internetovej stránky súčasne potvrdzujete, že má najmenej 18 (slovom: osemnásť) rokov a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Každý návštevník internetovej stránky www.premiumtravel.sk má právo iba na výlučne nekomerčné použitie tejto stránky s výnimkou tých, ktorým bol zo strany PremiumTravel udelený explicitný súhlas k inému využitiu – napr. affiliates a podobne.

  2. 8.2 Konvertor mien zobrazený na internetovej stránke www.premiumtravel.sk je určený len ako pomôcka a ním uvádzaný výmenný kurz nemusí byť totožný s aktuálnym kurzom NBS. Kurzy sú aktualizované denne, avšak presnosť nie je zaručená.

  3. 8.3 Internetová stránka www.premiumtravel.sk ako aj infraštruktúra tejto stránky, software, html kód ako aj jej dizajn sú výlučným vlastníctvom PremiumTravel a/alebo Tretích strán. Platí zákaz, najmä, nie však výlučne, distribuovať, kopírovať, zobrazovať, prenášať a predávať akékoľvek informácie z tejto stránky bez výslovného písomného súhlasu PremiumTravel.

  4. 8.4 Každý návštevník internetovej stránky www.premiumtravel.sk je povinný dodržiavať zákaz zasahovania do kódu tejto stránky a je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by neúmerne zaťažila infraštruktúru tejto internetovej stránky, vrátane zdržania sa automatického kopírovania a ukladania informácií z tejto internetovej stránky.

  5. 8.5 Zľavový kupón [len pre Predaj ubytovania]. V prípade akejkoľvek zľavy poskytnutej PremiumTravel zákazníkovi (Klientovi) je zákazník (Klient) oprávnený si uplatniť poskytnutú zľavu zo zakúpeného ubytovania v poslednom kroku rezervácie pri vypĺňaní osobných a platobných údajov. Akákoľvek poskytnutá zľava je vždy platná len v dátume vyznačenom na poskytnutom zľavovom kupóne, ktorý zákazník (Klient) môže obdržať e-mailom alebo v papierovej forme. Každý kupón obsahuje unikátny kód, po zadaní ktorého sa zákazníkovi (Klientovi) odpočíta suma vo výške uvedenej na zľavovom kupóne. Zákazník (Klient) je oprávnený zľavový kupón využiť len raz, pokiaľ nie je uvedené inak. Klient nie je oprávnený dodatočne požadovať zľavu z ubytovania na základe kupónu, pokiaľ mu zľava nebola odpočítaná v poslednom kroku rezervácie. Zľavový kupón nemôže byť zamenený za finančnú hotovosť a v prípade straty nemá Klient nárok na poskytnutie nového kupónu. PremiumTravel poskytuje Klientovi kupón výlučne na osobné použitie a zakazuje akékoľvek zverejňovanie kupónu na internete alebo v inej verejnej forme, alebo poskytnutie takéhoto kupónu tretím osobám. Pokiaľ bude Klient požadovať zmenu už vykonanej rezervácie po expirácii zľavového kupónu, bude mu fakturovaná suma v hodnote uplatnenej zľavy, ako aj prípadné administratívne poplatky súvisiace s takouto tranzakciou. V prípade porušenia týchto VOP si PremiumTravel vyhradzuje nárok na náhradu škody, ako najmä, nie však výlučne, možnosti zrušenia rezervácie bez nároku na vrátenie už zaplatenej sumy alebo práva stiahnuť si sumu zodpovedajúcu výške zľavy uplatnenej po zadaní zľavového kupónu z kreditnej karty Klienta. PremiumTravel vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správne fungovanie zľavových kupónov a v prípade nesprávnej kalkulácie Klient nemá nárok na náhradu vzniknutej škody. PremiumTravel si vyhradzuje právo zrušiť platnosť zľavových kupónov v ktorýkoľvek moment pred ich expiráciou.

  6. 8.6 Darčeková poukážka [Predaj zájazdov a Predaj ubytovania]. Zákazník (Klient) má právo na uplatnenie darčekovej poukážky vo výške sumy uvedenej na darčekovej poukážke. Darčeková poukážka sa uplatňuje pri finálnej platbe za akýkoľvek produkt uvedený na internetovej stránke www.premiumtravel.sk, kde po zadaní údajov: "Hodnota poukážky", "číslo poukážky" a "kód" – bude Klientovi odrátaná suma vo výške použitej poukážky z finálnej ceny produktu, ktorý si Klient ide zakúpiť. V prípade straty, odcudzenia a/alebo neúmyselného odstránenia emailu obsahujúceho všekty údaje darčekovej poukážky, PremiumTravel nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu Klientovi vzniknúť neoprávneným použitím (zneužitím) takejto poukážky. PremiumTravel nemá povinnosť Klientovi vystaviť novú darčekovú poukážku. PremiumTravel si vyhradzuje právo v prípade podozrenia zo zneužitia darčekovú poukážku neakceptovať a od Klienta žiadať okamžité poukázanie finančných prostriedkov vo výške sumy darčekovej poukážky na jeden z účtov PremiumTravel. Od momentu výzvy až do samotnej úhrady stráca Klient nárok na akékoľvek zakúpené služby. Každá darčeková poukážka má jasne vymedzenú dobu platnosti a poukážky uplatnené po dátume expirácie nebudú za žiadnych okolností akceptované. Darčekové poukážky sú neprenosné, nevratné a nie je možné ich zameniť za finančnú hotovosť.

  7. 8.7 Klubová zľava [Predaj zájazdov]. Každý Klient má nárok na klubovú zľavu, ktorá mu vyplýva z členskej klubovej karty Cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom Zájazdu, ktorý si Klient ide zakúpiť, pokiaľ je mu rezervačným systémom umožnené zadať údaje uvedené na klubovej karte v kroku “Platba”. Pri vypĺňaní osobných a platobných údajov Klient zadá: "Meno a priezvisko držiteľa karty" a "členské číslo", na základe ktorých mu bude odrátaná suma vo výške zodpovedajúcej príslušnej zľave z finálnej ceny produktu, ktorý si Klient ide zakúpiť. Klient zodpovedá za správnosť ním zadaných údajov a v prípade úmyselného poskytnutie neplatných, falošných alebo nesprávnych údajov je povinný nahradiť vzniknutú škodu Premiumtravel a/alebo Cestovnej kancelárii v plnej výške.

  8. 8.8 PremiumTravel odporúča všetkým Klientom pred odchodom do zahraničia informovať sa o oznamoch Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky vydaných pre konkrétnu lokalitu, ktoré sú prístupné na internetovej stránke www.foreign.gov.sk. PremiumTravel nezaručuje, že všetky cesty vykonané do zahraničných destinácií sú vhodné a/alebo bez rizika. Klient je povinný skontrolovať si cestovné doklady a ich platnosť a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné, poskytne Klientom na vyžiadanie interný pracovník PremiumTravel výlučne v písomnej forme. Rovnako ich Klient môže nájsť na internetovej stránke http://www.mzv.sk/. PremiumTravel nezodpovedá za žiadne škody, ktoré Klientovi vznikli v dôsledku jeho nevedomosti o prípadných vízových náležitostiach alebo ktoré vzniknú Klientovi v prípadoch, kedy si zakúpi Zájazd pred tým, ako má získané platné víza do cieľovej alebo tranzitnej destinácie a tieto víza mu budú po zakúpení Zájazdu zamietnuté resp. neudelené.

  9. 8.9 Právo PremiumTravel na zmenu VOP. PremiumTravel si týmto vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu týchto VOP a to s účinnosťou odo dňa zverejnenia tejto zmeny na internetovej stránke www.premiumtravel.sk. Každý Klient je vždy povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou VOP pred akýmkoľvek právnym úkonom vykonávaným prostredníctvom internetovej stránky www.premiumtravel.sk. Nikto, ani zamestnanci PremiumTravel, nemajú za žiadnych okolností právomoc meniť žiadnu časť týchto VOP, pokiaľ k tomu nemajú písomné poverenie od PremiumTravel, inak zodpovedajú za škodu, ktorá v dôsledku takéhoto (neoprávneného) konania vznikne.

  10. 8.10 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 29.5.2012.